Generelle forretningsbetingelser med kundeinformasjon
Innholdsfortegnelse
Gjeldende omfang
Kontraktsinngåelse
Angrerett
Priser og betalingsvilkår
Leverings- og fraktvilkår
Eiendomsrett
Reklamasjon og garantier
Spesielle betingelser for montering / installasjonstjenester
Anvendt lov
Alternativ tvisteløsning
1) Gjeldende omfang
1.1 Disse generelle forretningsbetingelsene (heretter "AGB") fra LIDAR Sp. z o.o. (heretter "Selger") gjelder for alle avtaler om levering av varer som en forbruker eller næringsdrivende (heretter "Kunde") inngår med Selger angående de viste varene i nettbutikken hans. Hermed motsetter Selger seg innlemmelsen av Kunders egne betingelser, med mindre det er avtalt noe annet.
1.2 Forbruker i henhold til disse AGB er enhver fysisk person som inngår en juridisk avtale med det formål som hovedsakelig ikke kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet.
1.3 Næringsdrivende i henhold til disse AGB er en fysisk eller juridisk person eller et rettssubjekt som handler i utøvelsen av sin kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet ved inngåelse av en juridisk avtale.
2) Kontraktsinngåelse
2.1 Produktbeskrivelsene som finnes i selgerens nettbutikk utgjør ikke bindende tilbud fra selgeren, men er ment for å gi kunden en bindende tilbud.
2.2 Kunden kan legge inn tilbudet via nettbestillingsskjemaet som er integrert i selgerens nettbutikk. Kunden legger inn et juridisk bindende tilbud ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen, etter at kunden har lagt de valgte varene i handlekurven og har gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen.
2.3 Selgeren kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,
ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor gyldighet av ordrebekreftelsen til kunden er avgjørende, eller
ved å levere de bestilte varene til kunden, hvor gyldighet av leveringen til kunden er avgjørende, eller
ved å be kunden om å betale etter at kundens bestilling er lagt inn.
Hvis flere av de ovennevnte alternativene er til stede, vil kontrakten inngås på det tidspunktet et av de ovennevnte alternativene først oppstår. Fristen for å akseptere tilbudet begynner å løpe dagen etter at tilbudet er sendt av kunden, og utløper ved slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Hvis selgeren ikke aksepterer kundens tilbud innenfor nevnte frist, anses dette som en avslag på tilbudet med den virkningen at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeserklæring.
2.4 Ved valg av betalingsmetoden "Amazon Payments" blir betalingsbehandlingen håndtert av betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe s.c.a., avenue John F. Kennedy 38, L-1855 Luxembourg (heretter kalt "Amazon"), med anvendelse av Amazon Payments Europe brukeravtale, som kan sees på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden velger "Amazon Payments" som betalingsmetode i nettbestillingsprosessen, gir han samtidig en betalingsordre til Amazon ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. I dette tilfellet kunngjør selgeren allerede nå aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden utløser betalingsprosessen ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.
2.5 Etter kontraktsinngåelse lagrer selgeren teksten til avtalen og sender den til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at kundens bestilling er sendt. Selgeren tilbyr ikke ytterligere tilgjengeliggjøring av kontraktsteksten.
2.6 Før kunden sender inn en bindende bestilling via selgerens nettbestillingsskjema, kan kunden oppdage mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen med oppmerksomhet. En effektiv teknisk metode for å oppdage inntastingsfeil kan være å forstørre funksjonen i nettleseren, som forstørrer visningen på skjermen. Kunden kan korrigere inntastinger i elektronisk bestillingsprosess ved hjelp av de vanlige tastatur- og musefunksjonene til bestillingsprosessen avsluttes ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.
2.7 Forskjellige språk er tilgjengelige for kontraktsinngåelse. Den konkrete språkvalget blir vist i nettbutikken.
2.8 Bestillingsbehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisk bestillingsbehandling. Kunden må sørge for at den e-postadressen som han oppga for bestillingsbehandlingen er korrekt, slik at e-poster sendt av selgeren kan mottas på denne adressen. Kunden har spesielt ansvar for å sikre at alle e-poster som sendes av selgeren eller tredjeparter som er ansatt av selgeren for bestillingsbehandlingen, blir levert, spesielt når det gjelder bruken av SPAM-filtre.
3) Angrerett
3.1 Forbrukere har generelt rett til å angre kjøpet.
3.2 Nærmere opplysninger om angreretten fremgår av selgerens angrepspolicy.
4) Priser og betalingsvilkår
4.1 Med mindre noe annet fremgår av produktbeskrivelsen fra selgeren, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovbestemt merverdiavgift. Eventuelle fraktkostnader og leveringskostnader som tilkommer vil bli angitt separat i den aktuelle produktbeskrivelsen.
4.2 Ved levering til land utenfor Den europeiske union kan ytterligere kostnader oppstå i enkelttilfeller, som selgeren ikke er ansvarlig for og som kunden må bære. Dette inkluderer for eksempel kostnader for pengeoverføring fra kredittinstitusjoner (for eksempel overføringsgebyrer, valutakursgebyrer) eller toll- og skatteavgifter (for eksempel toll). Slike kostnader kan også påløpe med hensyn til pengeoverføringen selv om leveransen ikke skjer til et land utenfor Den europeiske union, men kunden betaler fra et land utenfor Den europeiske union.
4.3 Betalingsmulighetene blir informert om i selgerens nettbutikk.
4.4 Hvis forhåndsbetaling ved bankoverføring er avtalt, forfaller betalingen umiddelbart etter kontraktsinngåelse, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.
4.5 Ved valg av betalingsmåten tilbudt av "PayPal", blir betalingsbehandlingen utført av PayPal, som kan bruke tjenestene til tredjeparts betalingstjenester. Hvis selgeren tilbyr betalingsmetoder via PayPal, der han går på forskudd overfor kunden (for eksempel fakturering eller delbetaling), overdrar han sin betalingsfordring til PayPal eller til betalingstjenesteleverandøren som er utpekt av PayPal og spesifikt for kunden. Før selgerens overdragsbegjæring aksepteres, vil PayPal eller betalingstjenesteleverandøren som er utpekt av PayPal, gjennomføre en kredittsjekk ved bruk av de overførte kundedataene. Selgeren forbeholder seg retten til å avvise den valgte betalingsmåten i tilfelle negativ kredittsjekk. Når den valgte betalingsmåten er godkjent, må kunden betale fakturabeløpet innenfor den avtalte betalingsperioden eller i henhold til de avtalte betalingsintervallene. I dette tilfellet kan han kun foreta frigjørende betaling til PayPal eller den av PayPal utpekt betalingstjenesteleverandøren. Imidlertid forblir selgeren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, for eksempel om varer, leveringstid, forsendelse, retur, reklamasjoner, angreforklaringer og -innsendinger eller kreditter, selv om fordringen er overdratt.
4.6 Ved valg av betalingsmetoden fakturakjøp forfaller kjøpesummen etter at varen er levert og fakturert. I dette tilfellet skal kjøpesummen betales uten fradrag innen 7 (syv) dager etter at fakturaen er mottatt, med mindre det er avtalt noe annet. Selgeren forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten fakturakjøp kun opp til en bestemt ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis den angitte kravene overskrides. I dette tilfellet vil selgeren informere kunden om en passende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.
5) Leverings- og fraktvilkår
5.1 Hvis selgeren tilbyr varesending, blir leveransen gjort innenfor selgerens angitte leveringsområde til leveringsadressen som er oppgitt av kunden, med mindre noe annet er avtalt. Ved transaksjonshåndtering er den oppgitte leveringsadressen i bestillingsutførelsen fra selgeren avgjørende.
5.2 Hvis leveransen av varen mislykkes av grunner som kunden har ansvaret for, bærer kunden de rimelige kostnadene som påløper for selgeren som følge av dette. Dette gjelder ikke kostnadene for forsendelsen hvis kunden utøver sin angrerett på riktig måte. For returkostnader gjelder bestemmelsene i selgerens angrepspolicy ved effektiv utøvelse av angreretten av kunden.
5.3 Hvis kunden er næringsdrivende, går risikoen for tilfeldig tap og tilfeldig forringelse av den solgte varen over på kunden så snart selgeren har levert tingen til transportør eller transportør eller en annen person eller institusjon som skal utføre forsendelsen. Hvis kunden er forbruker, går risikoen for tilfeldig tap og tilfeldig forringelse av den solgte varen i utgangspunktet først over på kunden når selgeren har levert tingen til transportør eller transportør eller en annen person eller institusjon som skal utføre forsendelsen, og kunden har mottatt varen eller en person som er berettiget til å motta den. Imidlertid overføres risikoen for tilfeldig tap og tilfeldig forringelse av den solgte varen også til kunden i tilfelle han handler som forbruker, så snart selgeren har levert tingen til transportør, transportør eller annen person eller institusjon som skal utføre forsendelsen, hvis kunden har tildelt transportøren, transportøren eller den personen eller institusjonen som er ansvarlig for utførelsen, og selgeren ikke tidligere har oppgitt denne personen eller institusjonen til kunden.
5.4 Selgeren forbeholder seg retten til å trekke seg fra avtalen i tilfelle riktig eller riktig egenleveranse ikke er mulig. Dette gjelder bare i tilfelle manglende levering ikke kan tilskrives selgeren og han har inngått en konkret dekk avtale med underleverandøren med nødvendig omhu. Selgeren vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å skaffe varen. I tilfelle varene ikke er tilgjengelige eller bare delvis tilgjengelige, vil kunden bli informert om dette umiddelbart og motytelsen vil bli refundert umiddelbart.
5.5 Det er ikke mulig å hente varene selv av logistiske årsaker.
6) Eiendomsrett
Hvis selgeren foretar en forhåndsbetaling, forbeholder han seg eiendomsretten til leverte varer til hele kjøpesummen er betalt.
7) Mangelansvar (Garanti)
Med mindre annet følger av de følgende bestemmelsene, gjelder bestemmelsene i loven om mangelansvar. Avvikende fra dette gjelder følgende for avtaler om levering av varer:
7.1 Hvis kunden handler som næringsdrivende,
har selgeren valget med hensyn til type av retting;
er foreldelsestiden for mangler ett år fra levering av varen for nye varer;
for brukte varer er rettigheter og krav på grunn av mangler utelukket;
starter ikke foreldelse på nytt hvis det blir levert en erstatningslevering innenfor forbrukergarantien.
7.2 De overnevnte begrensningene av ansvar og reduksjon av foreldelsesfrister gjelder ikke
for krav på erstatning og refusjon fra kunden;
i tilfelle selgeren har holdt tilbake mangelen med bedrag;
for varer som er brukt i samsvar med deres vanlige bruk for en bygning og har forårsaket mangler ved den;
for en eventuell forpliktelse til selgeren for å gi oppdateringer for digitale produkter, for avtaler om levering av varer med digitale elementer.
7.3 I tillegg gjelder de lovfestede foreldelsesfristene for enhver eventuell lovfestet regresskrav fortsatt for næringsdrivende.
7.4 Hvis kunden handler som forretningsdrivende etter § 1 i HGB, gjelder den handelsrettmessige plikten til undersøkelse og reklamasjon i henhold til § 377 i HGB. Hvis kunden unnlater å melde plikten til reklamasjon som er regulert der, anses varen som godkjent.
7.5 Hvis kunden handler som forbruker, blir han bedt om å reklamere åpenbare transportskader på varen til fraktføreren og informere selgeren om dette. Hvis kunden ikke følger dette, vil det ikke ha noen innvirkning på hans juridiske eller kontraktsmessige reklamasjonskrav.
8) Spesielle betingelser for montering / installasjonstjenester
Hvis selgeren i henhold til avtalen, i tillegg til levering av varer, også skylder montering eller installasjon av varene hos kunden samt eventuelle forberedende tiltak (for eksempel måling), gjelder følgende:
8.1 Selgeren utfører sine tjenester etter eget valg personlig eller ved hjelp av kvalifisert personell selektert av ham. Selgeren kan også bruke tjenester fra tredjeparter (underleverandører) som jobber på hans vegne. Med mindre annet fremkommer av selgerens tjenestebeskrivelse, har kunden ingen rett til å velge en bestemt person til å utføre ønsket tjeneste.
8.2 Kunden skal gi selgeren de nødvendige opplysninger for å utføre den aktuelle tjenesteleveransen fullstendig og korrekt, med mindre anskaffelsen av disse ikke er selgerens ansvar i henhold til kontraktsinnholdet.
8.3 Selgeren vil kontakte kunden etter inngåelse av kontrakten for å avtale en dato for tjenesteleveransen. Kunden er ansvarlig for at selgeren eller det personellet som han har engasjert, har tilgang til kundens relevante fasiliteter på den avtalte datoen.
8.4 Risikoen for tilfeldig tap og tilfeldig forringelse av den solgte tingen går først over på kunden ved avslutningen av monteringsarbeidene og overlevering til kunden.
9) Gjeldende lov
For alle de juridiske forholdene mellom partene gjelder loven i Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av lovene om det internasjonale salg av varer. For forbrukere gjelder dette rettsvalget bare i den grad den beskyttelsen som er gitt av obligatoriske bestemmelser i lovene i den staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold, ikke blir fratatt.
10) Alternativ tvisteløsning
10.1 EU-kommisjonen gir en plattform for utenomrettslig tvisteløsning på Internett under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne plattformen brukes som startsted for utenomrettslig løsning av tvister knyttet til online kjøps- eller tjenesteavtaler der en forbruker er involvert.
10.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosess for en forbrukerklagensnemnd.